Quản Lý Việt

Phần mềm kế toán, erp, quản lý tổng thể doanh nghiệp mã nguồn mở nền tảng web viết bằng PHP Mysql
Phiên bản quốc tế đã ra mắt, tham khảo tại NotrinosERP
Phiên bản riêng cho người dùng Việt Nam đang hoàn thiện và sẽ ra mắt trong năm 2021 tại đây