Phát hành phiên bản 0.7 - 08/03/2022
Phát hành phiên bản 0.6 - 01/01/2022
Phát hành phiên bản 0.5 - 16/06/2021
Phát hành phiên bản 0.4 - 02/05/2021
Phát hành phiên bản 0.3 - 20/04/2021
Triển khai hệ thống tài khoản theo Thông tư 133 và Thông tư 132 - 11/04/2021
Ra mắt diễn đàn - 28/03/2021
Phát hành phiên bản chạy thử 0.2 - 19/03/2021
Phát hành phiên bản chạy thử 0.1 - 29/01/2021